Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Polska Regionalna

#dolnoslaskie

Wykluczenie cyfrowe na Dolnym Śląsku

W XXI wieku, obserwujemy znaczący skok cywilizacyjny w dziedzinie cyfryzacji i informatyzacji świata. Rozwój technologiczny spowodował przeniesienie wielu form życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Internet stał się wszechstronnym narzędziem, służącym do sprawnego i skutecznego poruszania się w przestrzeni społecznej, mającym coraz większy wpływ na rozwój kompetencji społecznych jednostki.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #małopolskie #smog

Smog w Małopolsce. Analiza stanu jakości powietrza i jego poprawy

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 90% ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Badania wskazują, że zanieczyszczenia powodują wiele chorób w tym: astmę, infekcje dróg oddechowych, zawały serca i inne, co w konsekwencji prowadzi do przedwczesnych zgonów oraz zwiększonej hospitalizacji. Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Nasz kraj notuje szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych pyłów PM2.5, PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#śląskie #węgiel

Poradzimy sobie bez rosyjskiego węgla.

Reżim Władimira Putina w 2021 r. zarobił 500 mld zł na eksporcie surowców energetycznych, co stanowi aż jedną trzecią budżetu Rosji. Co jasne, dochody z tego handlu przez lata zasilały zbrojenia wojskowe. Polska zajmuje ważne miejsce na energetycznej mapie Europy, bowiem znajdujemy się pośród największych importerów rosyjskiego węgla w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #lubelskie

Analiza liczby czujników oraz wyników pomiarów jakości powietrza w województwie lubelskim

Emisja do atmosfery zanieczyszczeń, będących konsekwencją działalności człowieka, wywołuje rosnące lawinowo negatywne i silnie powiązane ze sobą skutki w obszarach: klimatu, gospodarki i zdrowia ludności. W ostatnim z wymienionych obszarów, leżącym w kompetencjach WHO, organizacja ta przedstawia wytyczne, będące podstawą ustalania norm dla poziomów stężenia pewnych szkodliwych dla ludzkiego zdrowia substancji w powietrzu. Do tego roku obowiązywały wytyczne WHO z 2005 r., ale 22 września 2021 przedstawiła ona nowe wytyczne związane z postępem badań naukowych, wykazujących coraz dobitniej zależność wielu chorób cywilizacyjnych (m.in. układu krążenia, neurologicznych, pulmonologicznych i alergologicznych oraz onkologicznych) od poziomu zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności powietrza, którym oddychamy.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#śląskie #węgiel

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego

Tempo (harmonogram) likwidacji kopalń w pierwszej kolejności powinno wynikać z tempa likwidacji konkretnych bloków energetycznych zasilanych węglem – konieczna jest realna polityka energetyczna do 2050 r. Decyzje o sposobie likwidacji poszczególnych kopalń powinny wygenerować i podjąć zarządy spółek węglowych, do których należą dane kopalnie – uwzględniając obiektywne kryteria techniczno-ekonomiczne oraz narzędzia gwarantowane w programie rządowym. Oczywiście decyzje te poprzez rady nadzorcze nadal kontroluje rząd. Konieczne będą gwarancje wsparcia dla kierownictwa spółek węglowych oraz kopalń podczas realizacji programu.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#lubelskie

Komentarz do rosnących cen energii. Dlaczego w województwie lubelskim są wysokie ceny energii.

Polska energetyka ma drugi po Estonii najwyższy ślad węglowy w UE. Oznacza to, że cena pozwoleń najmocniej odbija się na rachunkach energii elektrycznej właśnie w tych dwóch państwach. Opłata za emisję CO2 z roku na rok jest coraz większa, co jest zgodne z założeniami handlu emisjami. Stopniowo zmniejszana ilość uprawnień powoduje wzrost ceny, a ta z kolei motywuje przedsiębiorstwa do inwestycji w inne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Jednak w ostatnim roku nastąpił gwałtowny wzrost ceny, a jej powodów jest kilka.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#OzN #warminsko-mazurskie

Funkcjonowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem programu pn. „Opieka wytchnieniowa” było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeniami równoważnymi. Intencją twórców były również rozwiązania systemowe polegające na wzmocnieniu dotychczas istniejącego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla wyżej wymienionych grup osób oraz wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie realizacji referowanej usługi. W odniesieniu zaś do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością program przewidywał szereg działań mających z założenia zwiększać ich możliwości psychofizyczne oraz przyczyniać się do ich efektywniejszego wykorzystania.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#transport #zachodniopomorskie

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina.

Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach, powiązane z rozwojem transportu publicznego, jest zadaniem pilnym polskich miast. Intensywna suburbanizacja i rosnący wskaźnik motoryzacji powodują coraz większe problemy związane z kongestią, zwiększeniem zanieczyszczenia i wzrostem liczby wypadków. Problemy te kumulują się zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego konieczne i coraz bardziej pilne jest podejmowanie działań zmierzających do nakłonienia ludzi do przesiadki do transportu publicznego.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#opolskie #prawo

Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście aktualnych działań legislacyjnych i odpowiedzi na nie instytucji europejskich

Przyjmuje się, że dla istnienia prawdziwie demokratycznego państwa istnieje wymóg przestrzegania zasady trójpodziału władzy. Teoria ta zakłada, że pomiędzy poszczególnymi segmentami władzy zachodzą relacje opierające się na ich wzajemnym równoważeniu. W systemie tym sądom przypisano rolę rozjemcy oraz organu stosującego prawo w indywidualnych przypadkach w odniesieniu do relacji pomiędzy jednostkami jak i relacjami państwo-obywatel. Jednocześnie taka konstrukcja ma służyć przede wszystkim realizacji wolności jednostki. Stąd też każda z tych władz nie powinna dominować ani też wykorzystywać swoich instrumentów do walki z pozostałymi elementami konstytucyjnego systemu organów państwa. Konieczny jest pomiędzy nimi balans, gdzie każda z nich powinna bronić się przed przewagą pozostałych i zachowywać status quo jako efekt kompromisu społecznego.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia #zachodniopomorskie

System kompleksowej i skoordynowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na obszarze województwa zachodniopomorskiego – program pilotażowy

Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim jest gorsza niż w większości innych województw w kraju. Wskaźnik liczby lekarzy psychiatrów dziecięcych przypadających na 10 tysięcy pacjentów małoletnich (0,45) plasuje nas na 10 miejscu w Polsce (od 0,79 w województwie łódzkim do 0,16 w województwie lubuskim). Na obszarze całego województwa mamy tylko jeden oddział stacjonarnego leczenia dzieci z 36 miejscami do leczenia (Szczecin), co sytuuje nas na 5 od końca miejscu w Polsce. Jesteśmy też wymieniani w grupie 5 województw w Polsce, w których nie ma ani jednego oddziału dziennego pobytu i leczenia dla dzieci. Oprócz województwa zachodniopomorskiego, oddziału dziennego pobytu z pracowniami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży nie ma również w województwach lubuskim, opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na 318 poradni środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, które według Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia w dniu 13 września 2021 roku funkcjonowały na obszarze całego kraju, tylko 6 (1,88%) zlokalizowanych było w województwie zachodniopomorskim.

Czytaj więcej
Udostępnij: