Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Publikacje

#ochrona zdrowia

Mapy potrzeb zdrowotnych

Ochrona zdrowia wymaga określonych zasobów finansowych, sprzętowych i kadrowych. Istotnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest nierównomierne i niesprawiedliwe rozmieszczenie zasobów, w tym poradni, szpitali i kadry medycznej. Prowadzi to do szeregu negatywnych konsekwencji, w szczególności nierównego dostępu do systemu ochrony zdrowia w zależności od miejsca zamieszkania. Usystematyzowanie wiedzy na temat dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w całym kraju umożliwiają wiarygodne mapy potrzeb zdrowotnych, czyli raporty pozwalające monitorować potrzeby i zasoby systemu ochrony zdrowia we wszystkich regionach kraju.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Finanse systemu – poprawić koszyk, taryfikację i wycenę świadczeń

Podane zostaną szczegółowe elementy diagnozy i główne propozycje zmian dotyczących konstrukcji koszyka i systemu taryfikacji /wyceny. Nie mamy wątpliwości, że ich wdrożenie będzie długą i skomplikowaną drogą. Jesteśmy jednak przekonani, że nie ma alternatywy, jeśli chcemy dokonać prawdziwej jakościowej zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej
Udostępnij:

Poprawka dotycząca jawności działalności partii – na podstawie opracowań Instytutu Strategie 2050

Posłanka Joanna Mucha na posiedzeniu sejmowej Komisji Ustawodawczej zgłosiła wczoraj do poselskiego projektu o zmianie ustawy o partiach politycznych poprawkę bazującą na założeniach do projektu ustawy o jawności życia politycznego w Polsce opublikowanego przez ekspertów Instytutu Strategie 2050 we wrześniu 2020 roku i wnioskach z konsultacji społecznych i debaty eksperckiej wokół tych założeń, które odbyły się jesienią 2020 roku.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Państwowe Ratownictwo Medyczne

To prawda, system ratownictwa medycznego potrzebuje dodatkowych pieniędzy, ale równocześnie trzeba w nim dokonać poważnych zmian i poprawić jego efektywność. Nie wystarczy kupić nowe lub przemalować stare karetki. Prezentujemy analizę „Państwowe Ratownictwo Medyczne. Organizacja pracy systemu.” autorstwa Mgr piel. Piotr Bany-Moskal, Prof. dr hab. Michał Chmielewski, Prof. dr hab. Urszula Demkow, Dr n. med. Przemysław Duda, Stud. med. Grzegorz Kardas, Dr n. med. Małgorzata Leźnicka, Dr n. farm Piotr Merks, Dr hab. Cezary Pakulski, Dr hab. Marian Simka, Dr hab. Dawid Sześciło, Prof. dr hab. Piotr Wiland, która jest rozszerzeniem analizy „Co po pandemii? Plan dla zdrowia.”

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Geriatria, opieka długoterminowa, opieka paliatywna

W świetle tych danych oczywiste jest, że rozwój geriatrii jest pożądany zarówno ze względów społecznych, jak i etycznych. Jest także korzystny ekonomicznie, jako że specjalistyczna opieka medyczna nad pacjentami geriatrycznymi przynosi wydłużenie okresu względnie dobrego stanu ich zdrowia, poprawę sprawności, odciążając system opieki zdrowotnej, zapewniając racjonalizację wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej i na farmakoterapię. Tymczasem dostęp seniorów do świadczeń w zakresie geriatrii jest w Polsce marginalny.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#finanse

Finansowanie polityki: potrzebna jest rewolucja przejrzystości

Współczesna administracja państwowa i samorządowa, ale także demokratyczna polityka, są sprofesjonalizowane – w zasadzie nigdzie nie opierają się wyłącznie na wolontariacie i są finansowane z publicznych środków. Nie jest to rozwiązanie egzotyczne i stoją za nim silne racje. Strumień środków, z których korzystają partie i politycy powinien być jednak pod nieustanną obserwacją obywateli, mediów, organizacji pozarządowych – rodzi bowiem liczne pokusy. Bez przejrzystości wszystkie dysfunkcje mechanizmów finansowania polityki będą jedynie narastać.

Czytaj więcej
Udostępnij:

Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego

Właściwie określona polityka naukowa Polski powinna chronić i wspierać wolne od nacisków
politycznych prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, których celem jest dążenie do
prawdy. Jej zadaniem jest też wzmacnianie autonomii szkół wyższych tak, aby mogły one
kształtować swoją strukturę i programy badawcze oraz prowadzić kształcenie w oparciu o ich
specyfikę naukową i regionalną.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#piecza zastępcza

Rodziny dla dzieci – prawo, nie przywilej

Proponowanym przez nas zmianom w polityce społecznej wobec dziecka, a szczególnie w systemie pieczy zastępczej, przyświecało założenie, że każde dziecko powinno mieć szansę wychowywać się w dobrze funkcjonującej rodzinie – biologicznej, lub gdy to niemożliwe – zastępczej. Ponadto dziecko jako podmiot, jego dobro i potrzeby powinny być w centrum zainteresowania społeczeństwa. Oprócz tego chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mający utrudniony start w dorosłość, mieli szansę na osiągnięcie pełni samodzielności.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Ludzie zdrowia. Godna praca, godna płaca

Prezentujemy analizę „Ludzie Zdrowia. Godna praca, godna płaca” autorstwa zespołu medycznego Instytutu Strategii 2050. Analiza stanowi uzupełnienie i rozwinięcie raportu „Co po pandemii? Plan dla zdrowia” i zawiera propozycje poprawy warunków pracy, płacy i systemu kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej
Udostępnij:

„Propozycje zmian w programie kompleksowym wsparcia dla rodzin „Za życiem””

Przedstawiamy analizę Prof. Urszuli Demkow, Adrianny Porowskiej, Jerzego Jończyk, Damiana Pacześniaka, dr Mileny Kozak-Chrzanowskiej, Żanety Głowackiej, Moniki Panek, Mateusza Adriana Majkuta, r.pr. Agnieszki Tkacz-Chmielewskiej, której celem jest przedstawienie propozycji zmian w Programie, zwłaszcza mając na uwadze wyznaczony w uchwale termin na jego modyfikację, tak by cele Programu zostały urzeczywistnione najpełniej.

Czytaj więcej
Udostępnij: