Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Plan dla Dolnego Śląska
#edukacja #małopolskie

Plan dla Dolnego Śląska

Udostępnij:

“Plan dla Dolnego Śląska 2050” to dokument pokazujący, w jaki sposób chcemy osiągnąć wizję zrównoważonego dobrobytu dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. W nadchodzących latach nasze województwo będzie musiało zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Najważniejsze z nich dotyczą kryzysu uchodźczego, kryzysu energetycznego, transformacji energetycznej, starzejącego się społeczeństwa oraz pogłębiających się nierówności. W niniejszym dokumencie dokonaliśmy
diagnozy największych problemów regionu i wyznaczyliśmy priorytetowe działania.

Nasz Plan chcemy realizować w oparciu o budowę „miejsc”:

Miejsc zrównoważonych, bioróżnorodnych, szanujących otaczające środowisko przyrodnicze i neutralnych klimatycznie.

Miejsc przyjaznych do życia dla wszystkich mieszkańców województwa – bez względu na wiek, pochodzenie czy zasobność portfela.

Miejsc produktywnych – zapewniających bezpieczną pracę i godną płacę. Miejsc wyróżniających się – w pełni wykorzystujących istniejący kapitał ludzki oraz potencjał historyczny, środowiskowy i kulturowy – miejsc dających szansę na odpoczynek dla osób starszych i dzieci.

Miejsc sprawnych, zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców, oferujących dobrej jakości usługi publiczne, tam gdzie są potrzebne.


Plan podzielony został na dwie części. W pierwszej, prezentujemy obecny poziom rozwoju naszego województwa. Chcieliśmy przez to pokazać, na jakim etapie rozwoju jest nasz region, zaprezentować jego kondycję i najważniejsze uwarunkowania. W drugiej części przedstawiamy główne założenia rozwoju województwa, wskazujemy silne strony, szanse, wyzwania i zagrożenia dla regionu.

Należy także pamiętać, że zaproponowany “Plan dla Dolnego Śląska 2050” jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji nad kształtem finalnej wersji dokumentu. Zwracamy w nim uwagę na kwestie, które naszym zdaniem, są kluczowe dla rozwoju województwa w ciągu najbliższych kilku dekad. Jednocześnie mamy pełną świadomość, że w niniejszym projekcie nie poruszamy wszystkich możliwych zagadnień – projekt ma charakter otwarty i będzie poddany konsultacjom.

Jesteśmy świadomi, że przedstawiona przez nas wizja rozwoju jest jedną z wielu. Stoimy jednak na stanowisku, że zaproponowany przez nas punkt widzenia i obrany kierunek jest najkrótszą i najbardziej efektywną drogą do osiągnięcia zrównoważonego dobrobytu w naszym regionie.

Udostępnij:

Zobacz również