Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Specustawa. Co osoby pomagające Ukraińcom powinny wiedzieć
#prawo

Specustawa. Co osoby pomagające Ukraińcom powinny wiedzieć

Udostępnij:
 1. Kogo dotyczy ustawa?
  ● Obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli legalnie granicę ukraińsko-polską od
  24.02.2022 r. z powodu wojny.
  ● Ich małżonków (niezależnie od narodowości)
  [Jeśli obywatel Ukrainy posiada Kartę Polaka jest wraz z najbliższą rodziną
  objęty ustawą niezależnie od tego, jak przybył do Polski]
 2. Kogo ustawa nie dotyczy?
  ● Obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed 24.02.2022 r. lub którzy
  przedostali się do Polski przez inne państwo.
  ● Obywateli innych państw uciekających z Ukrainy.
  Te osoby mogą być objęte ochroną czasową na mocy Decyzji Rady Unii
  Europejskiej. Obywatele Ukrainy i obywatele innych krajów, jeśli na Ukrainie byli
  objęci ochroną międzynarodową automatycznie. Jeśli mieli pobyt stały w Ukrainie
  wtedy, gdy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do
  kraju lub regionu pochodzenia.
 3. Czy do potwierdzenia legalności pobytu uchodźców (objętych ustawą)
  potrzeba zdobywać jakieś zaświadczenia?
  Nie, pobyt w Polsce osób objętych ustawą jest legalny z mocy samego prawa.
  Natomiast warto udać się od 16 marca do urzędu gminy po to, aby wyrobić sobie
  numer PESEL, który będzie uprawniał m.in. do pobierania świadczeń społecznych
 4. Kiedy i gdzie zgłosić się po numer PESEL?
  ● Numer PESEL i profil zaufany będzie można otrzymać w dowolnym urzędzie gminy. We wniosku trzeba zawrzeć m.in.:
  ○ podstawowe dane osobowe,
  ○ unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński,
  ○ datę wjazdu na terytorium RP;
  ● Do wniosku należy załączyć fotografię jak do dowodu osobistego (35×45 mm.) Gmina może pomóc wykonać fotografię.
  ● Przy składaniu wniosku pobrane zostaną także odciski palców.
  ● Straż Graniczna udostępni gminom rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.2 celem weryfikacji.
 1. Do czego przyda się PESEL i profil zaufany?
  ● Jest niezbędny do otrzymywania świadczeń socjalnych.
  ● Przyda się u lekarza i pracodawcy.
  ● Jest konieczny do założenia działalności gospodarczej.
  ● Będzie przydatny w kontaktach z administracją.
 2. Jakie świadczenia przysługują uchodźcom objętym ustawą (wybrane)?
  ● Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ.
  ● Edukacja w publicznych szkołach.
  ● 500 złotych na każde dziecko (500 plus).
  ● Jednorazowe świadczenie specjalne – 300 złotych.
  ● Świadczenie „dobry start” (300 zł. wyprawki szkolnej).
  ● Świadczenia pomocy społecznej i rodzinne.
 3. Jakie są warunki otrzymania wsparcia państwa dla osób przyjmujących
  uchodźców (objętych ustawą)?
  Świadczenie ma wynieść 40 zł za dobę za każdego uchodźcę. Jest wypłacane z
  dołu (najlepiej zgłosić się po nie później). Aby je otrzymać należy złożyć wniosek
  do gminy zawierający m.in.:
  ● Okres zakwaterowania;
  ● Dane osób zakwaterowanych;
  ● Adres miejsca pobytu osób zakwaterowanych;
  ● Oświadczenie, że za zakwaterowanie nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia.
Udostępnij:

Zobacz również