Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

List otwarty ekspertów Instytutu Strategie 2050 do Ministra Zdrowia
#ochrona zdrowia

List otwarty ekspertów Instytutu Strategie 2050 do Ministra Zdrowia

Udostępnij:

Na pogłębiający się od lat kryzys w polskim systemie ochrony zdrowia nakłada się dramatyczna sytuacja związana z pandemią. Aby chronić życie i zdrowie polskich obywateli potrzebne są nadzwyczajne działania systemowe, które zapewnią efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami.

Zespół Ekspertów Medycznych Instytutu Strategie 2050 współpracującego ze Stowarzyszeniem Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje 7 rozwiązań, które pomogłyby w lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w sytuacji pandemii.

1.Stworzenie całodobowego Ogólnokrajowego Centrum Zarządzania systemem z wyraźnym opisem ról oraz jasnych kanałów komunikacji.

Zadania Centrum:
Szybkie i stałe monitorowanie w czasie rzeczywistym realnej liczby wolnych łóżek w szpitalach 3 poziomów oraz stanowisk do leczenia w Oddziałach Intensywnej Terapii dla chorych z rozpoznaniem COVID-19, innych chorób ostrych i przewlekłych i nagłych zdarzeń zdrowotnych w skali kraju i regionalnie. Koordynacja logistyki transportu chorych (zespoły ratownictwa medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) pomiędzy domem pacjenta lub poradnią lekarza POZ a jednostkami ochrony zdrowia oraz pomiędzy szpitalami różnych poziomów w skali ogólnokrajowej i regionalnej.

Stworzenie i stała aktualizacja listy dostępnych i działających kontaktów dzięki którym lekarze POZ będą mogli zamówić transport chorego do wyznaczonego ośrodka.

Nadzór nad Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Uruchomienie w CPR Koronatelefonu (podobnie jak numer 112) jako źródła informacji dla chorych i ich rodzin z pełną i fachową informacją na temat organizacji opieki medycznej i wszystkich procedur w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia Covid. W każdym województwie powinien być jeden taki telefon.

Stała analiza ryzyka niewydolności w ramach systemu ochrony zdrowia dla wszystkich chorych, a nie tylko dla chorych na Covid.

Koordynacja w zakresie gromadzenia i przepływu najważniejszych zasobów medycznych, we współpracy z dyrektorami medycznymi szpitali. Ułatwianie przepływu kluczowych zasobów na poziomie lokalnym i regionalnym oraz ogólnokrajowym.

Organizacja pracy podmiotów leczniczych ułatwiająca dostęp do świadczeń dla ostrych zachorowań nie Covid oraz kontynuację terapii pacjentów przewlekle chorych. Dla tych chorych musi być wypracowana odrębna ścieżka postępowania w skali ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej.

Wszystkie procesy muszą być zharmonizowane we wszystkich placówkach podlegających Centrum Zarządzania. Wszystkie działania powinny być na bieżąco aktualizowane i dostosowane do sytuacji epidemiologicznej kraju i regionu. Należy systematycznie gromadzić i regularnie analizować główne dane ipodawać je do wiadomości publicznej, w tym m.in. liczbę wykonywanych testów i odsetek pozytywnych testów w rozdziale na województwa i powiaty, szczególnie te określone jako strefy żółte i czerwone.

  1. Dostosowanie działań POZ do sytuacji epidemiologicznej

Lekarz POZ kieruje na testy i podejmuje decyzję o hospitalizacji lub izolacji domowej osoby zakażonej w oparciu o nasilenie objawów, poziom ryzyka (choroby współistniejące i wiek) oraz sytuację społeczną chorego. Lekarz zapewnia możliwości kontaktu choremu pozostającemu w domu. Lekarz POZ powinien móc kierować chorego na badania nie tylko w sytuacji spełniania czterech kryteriów czyli: temperatura ciała powyżej 38oC, kaszel i duszność oraz utrata węchu lub smaku, ale i mniejszej liczby kryteriów czy też innych rzadziej występujących.
Ograniczenie zadań administracyjnych lekarzy POZ aby uzyskaną w ten sposób zdolność przekazali na rzecz bezpośredniego wsparcia opieki nad pacjentami. Usprawnienie działania programu gabinet.gov.pl. Finansowanie i uzupełnianie środków ochrony indywidualnej dla lekarzy POZ oraz pulsoksymetrów przez Agencję Rezerw Materiałowych.
Stworzenie przy poradniach POZ infrastruktury obsługującej podejrzanych o Covid (przykładowo wyposażone kontenery) – ze środków Funduszu Komisji Europejskiej na walkę z Covid)

Jak najszybsze uruchomienie opieki farmaceutycznej jako wsparcie kadrowe dla POZ (przykładowo – punkty szczepień na grypę w aptekach).
Opracowanie algorytmów kierowania chorych na Covid-19 i inne choroby współistniejące do szpitali drugiego lub trzeciego poziomu.

3.Reorganizacja systemu testowania i wsparcie dla laboratoriów diagnozujących Covid

Poprawa dostępności szybkich testów genetycznych dla chorych na przepełnionych SORach i Izbach Przyjęć oraz w izolatoriach szpitali pierwszego poziomu.
Wycofanie testów antygenowych skierowanych do szpitali (na SOR-y i izby przyjęć). To bezużyteczne buble mogące prowadzić do błędnej oceny sytuacji.
Analiza przyczyn znacznego spadku liczby testów wykonywanych przez laboratoria diagnozujące Covid.
Poprawa efektywności diagnostycznej laboratoriów COVID, nie tylko analiza stanu zasobów laboratoryjnych, ale zaspakajanie z rezerw państwowych bieżących potrzeb w zakresie odczynników, aparatury, pomieszczeń i kadry.
Konieczne przyznanie diagnostom Covid dodatków finansowych za pracę związaną z wykonywaniem badań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, w tym badań w kierunku COVID19. Przyczyną niedoborów kadrowych są niskie zarobki, nieadekwatne do wykształcenia, wiedzy i kompetencji i niezwykle ciężkiej pracy diagnostów w Laboratoriach Covid.

  1. Wsparcie i koordynacja funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii

Podjęcie działań prowadzących do pozyskania dodatkowego personelu dla OIT (rozpoczęcie szkoleń lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych poza OIT, którzy będą mogli wesprzeć personel medyczny OIT, gdy wystąpi taka potrzeba).
Możliwie jak najdłużej należy unikać zwiększania mocy roboczej poprzez wydłużanie godzin pracy aby u pracowników OIT nie wystąpił syndrom „wypalenia.”
Monitorowanie zasobów OIT i relokacja zasobów w razie potrzeby.
Uregulowania prawne dla przyspieszenia procedur odnośnie chorych przewlekle leżących na OIT

5.Pilne wsparcie inspekcji sanitarnej – finansowe, kadrowe i organizacyjne.
Konieczne jest uwzględnienie w budżecie Państwa dodatkowych środków na ten cel.

6.Systemowe monitorowanie skarg i błędów napływających od pracowników ochrony zdrowia celem określenia, w którym miejscu system wymaga działań korygujących

7.Szeroko zakrojona działalność informacyjna, prowadzona w sposób zrozumiały, skierowana do społeczeństwa z wyjaśnieniem konieczności stosowania ograniczeń, gdyż tylko powszechna akceptacja pozwoli na ograniczenie poziomu transmisji.

Zdjęcie klauzuli poufności z informacji Agencji Rezerw Materiałowych. Powinna ona regularnie co miesiąc informować o stanie zapasów środków potrzebnych do zwalczania COVID, złożonych zamówieniach i wydanych do systemu środkach. Uspokoi to społeczeństwo i pozwoli systemowi na lepszą koordynację działań.

Ze względu na realne i narastające zagrożenie dla zdrowia polskich obywateli apelujemy do Pana Ministra Adama Niedzielskiego o wzięcie pod uwagę naszych postulatów i utworzenie wspólnego frontu walki z pandemią.


Dr hab. nauk medycznych Cezary Pakulski,
Prof. nauk medycznych Piotr Wiland
Ekspert ds. gospodarczych Andrzej Mierzwa
Współzałożyciel Instytutu Zdrowia i Demokracji Grzegorz Ziemniak

Udostępnij:

Zobacz również