Zasady konsultacji

1. Organizator konsultacji

 1. Konsultacje prowadzi Instytut Strategie 2050 działający w ramach Fundacji Polska od Nowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sewerynów 6 lok. 16, 00-331 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, pod numerem KRS 0000818274.

2. zakres merytoryczny konsultacji

 1. Konsultacje on-line obejmują założenia do ustawy o jawności finansowania działalności politycznej opracowanej przez ekspertów Instytutu Strategie 2050 i przedstawione przez Szymona Hołownię 4 września 2020 r. (dalej: “Założenia”)
 2. Konsultacje nie obejmują bezpośrednio kwestii związanych z wynagrodzeniami osób pełniących najwyższe funkcje w państwie, a także mechanizmów dotyczących sposobu przydzielania partiom subwencji i dotacji podmiotowej. Ewentualne komentarze dotyczące tych zagadnień można wpisywać w punkcie 15 w formularzu konsultacji, nie będą one jednak częścią podsumowania bieżących konsultacji a zostaną wykorzystane w dalszych pracach i analizach Instytutu Strategie 2050.
 3. Założenia stanowiące dokument źródłowy konsultacji są dostępne na stronie Instytutu Strategie 2050 pod adresem: https://strategie2050.pl/analizy/finansowaniepolityki/
  Celem konsultacji jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie merytorycznym konsultacji.
 4. Rozwiązania zostaną przedstawione w formie zaktualizowanych i uszczegółowionych założeń do ustawy, które stanowić będą punkt wyjścia do opracowania projektu ustawy. 

3. uczestnicy i forma konsultacji

 1. W konsultacjach on-line może wziąć udział każdy – osoby fizyczne i organizacje – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej strategie2050.pl.
 2. Każdy biorący udział w konsultacjach jest zobowiązany podać imię i nazwisko/nazwę organizacji, adres e-mail, kod pocztowy oraz dobrowolnie – afiliację, dla uwiarygodnienia tożsamości. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w konsultacjach jest Fundacja Polska od Nowa. Dane osobowe są przetwarzane  przez Fundację z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Równolegle zwrócimy się drogą mailową o wypełnienie formularza konsultacji do głównych interesariuszy konsultacji, czyli partii politycznych i stowarzyszeń mających reprezentację w Parlamencie oraz do organizacji pozarządowych zajmujących się jawnością i jakością życia publicznego w Polsce.

4. czas trwania konsultacji

 1. Konsultacje on-line potrwają trzy tygodnie, czyli piętnaście dni roboczych od momentu uruchomienia formularza konsultacji na stronie strategie2050.pl i zakończą się 9 października 2020 r.
 2. Odpowiedzi nadesłane po wskazanym terminie nie będą uwzględnione w podsumowaniu konsultacji.

5. wyniki konsultacji

 1. Po zakończeniu konsultacji zespół Instytutu Strategie 2050 przygotuje merytoryczne podsumowanie wyników konsultacji. Podsumowanie zostanie opublikowane na witrynie internetowej strategie2050.pl
 2. Odpowiedzi partii politycznych i organizacji eksperckich zostaną opublikowane na stronie strategie2050.pl. Instytut Strategie 2050 zastrzega sobie możliwość publikacji anonimowych odpowiedzi osób fizycznych.
 3. Każdy z uczestników konsultacji on-line, osoby fizyczne, organizacje i partie polityczne, otrzyma podsumowanie merytoryczne konsultacji drogą mailową.
 4. Na podstawie konsultacji eksperci Instytutu Strategie 2050 wyłonią zagadnienia wymagających dalszej i pogłębionej dyskusji w ramach panelu eksperckiego.
 5. W ciągu miesiąca po zakończeniu konsultacji on-line zostanie zorganizowany panel ekspercki, do udziału w którym zaproszeni zostaną także przedstawiciele partii politycznych. W trakcie panelu zaprezentowane będą główne wnioski z konsultacji on-line oraz przeprowadzona zostanie dyskusja dotycząca ich wyników.
 6. Forma panelu eksperckiego zostanie wybrana bezpośrednio przed jego terminem w zależności od obowiązujących regulacji dot. sytuacji epidemicznej w Polsce.
 7. W wyniku konsultacji i panelu planowana jest aktualizacja i uzupełnienie poddanych konsultacjom założeń do projektu ustawy oraz dalsze prace nad przygotowaniem szczegółowego projektu ustawy dotyczącego problematyki poruszonej w konsultowanych założeniach

6. Dobre praktyki

 1. Konsultacje będą prowadzone w oparciu o Siedem Zasad Konsultacji, z tym zastrzeżeniem, że konsultacji nie prowadzi  organ administracji rządowej ani samorządowej (https://poradnik.ngo.pl/ogolne-zasady-i-standardy-konsultacji-spolecznych)